خودنوشته های من

در این جای زیاد مینویسم. از درد و دلهای خودم. ار آنچه بلد هستم. گاه از دردها مینوسم. بعضی مواقع از خاطراتم مینویسم. گاهی از اتفاقات جامعه و فضای مجازی. شاید این نوشته ها برای کسی مفید باشد.

همه خودنوشتها