عمرکشون و خوارج معاصر

بدعت عمرکشون

این مطلب درباره بدعت عمرکشون نوشته شده است. مراسمی که نه تنها مبنای دینی ندارد بلکه موجب شکاف بین مذاهب و وهن شیعه میشود.

نامه اول امام زمان به شیخ مفید

نامه امام به شیخ مفید معروف به توقیع امام زمان. این نامه با محتوای رهنمودهای صاحب الامر به شیعیان خود، برای جهت دهی به آنها خطاب به شیخ مفید نوشته شده است.