تراریخته در سخن پروفسور کرمی

تراریخته در سخن پروفسور کرمی

تراریخته یکی از موضوعات نسبتا جدید در جامعه است. در این بین برخی موافق و برخی مخالف آن هستند و پروفسور کرمی از مخالفین این موضوع است.

واکسن ، مصونیت یا قتل عام 2

واکسن کرونا

اجبار کردن مردم برای تزریق واکسن کرونا، یکی از بدترین شیوه های واکسیناسیون است. احتمالا این روش در بسیاری از نقاط عکس عمل خواهد کرد.

واکسن ، مصونیت یا قتل عام

واکسن کرونا

واکسن های کرونا و انواع مخاطرات یا عواقب آن مردم را سردرگم کرده است. در این مطلب نظر شخصی خودم را در رابطه با واکسن کرونا نوشته ام