غرب وحشی در هدف سخت

تحلیل فیلم هدف سخت 2 که ذات غرب وحشی را نمایان میکند. این طبیعی است که فیلمها بیش از فیلم هستند و بیانگر یک نوع تفکر در انسانها و جوامع هستند.

احترام به حقوق بشر

کتاب سبز

معرفی فیلم کتاب سبز. بیان حقوق بشر در سرزمین حقوق بشر، آمریکا. گاهی شنیدن برخی حقوق ها در آمریکا آن هم از زبان خودشان، نظرات جدیدی را به ما منتقل میکند.