عمرکشون و خوارج معاصر

بدعت عمرکشون

این مطلب درباره بدعت عمرکشون نوشته شده است. مراسمی که نه تنها مبنای دینی ندارد بلکه موجب شکاف بین مذاهب و وهن شیعه میشود.

رنجنامه سید احمد خمینی | بخش سوم | کلاه سرمان رفت

رنجنامه سید احمد خمینی | کلاه سرمان رفت

سید احمد خمینی در نامه معروف خود به آیت الله منتظری از کلاه هایی که سرشان رفت، سخن میگوید. سید احمد از لیبرالها و منافقین میگوید