زن دشتان در زرتشت

احترام به زن و مقدس بودن آن، در هیچ دینی مانند اسلام به نمایش در نیامده است. گاها میشنوم که برخی خانمها خود را مشتاق دین زرتشت نشان میدهند و از آزادی در این دین میگویند.