احترام به حقوق بشر

کتاب سبز

معرفی فیلم کتاب سبز. بیان حقوق بشر در سرزمین حقوق بشر، آمریکا. گاهی شنیدن برخی حقوق ها در آمریکا آن هم از زبان خودشان، نظرات جدیدی را به ما منتقل میکند.