رنجنامه سید احمد خمینی | بخش هفتم | نامه آیت الله منتظری به امام

نامه آیت الله منتظری به امام

در بخشهای قبلی نامه سید احمد به آیت الله ، نکاتی را درباره اشتباهات آیت الله مینویسند. در این بخش به نامه آیت الله منتظری به امام اشاره شده

بسیج لشگر مخلص خدا | اندر احوالات رزومه سازی

بسیج لشگر مخلص خداست

امام خمینی بسیج را لشگر مخلص خدا میدانست. اینکه چرا و چطور چنین اعتقادی داشت و امید به بسیج ۲۰ میلیونی داشت در این مقاله بحث شده است.

رنجنامه سید احمد خمینی | بخش ششم | مهدی هاشمی

رنجنامه سید احمد خمینی | مهدی هاشمی

بخش زیادی از رنجنامه سید احمد خمینی به آیت الله منتظری مرتبط با مهدی هاشمی است. در این بخش شروع اسناد مرتبط با مهدی هاشمی را مطالعه میکنیم.

رنجنامه سید احمد خمینی | بخش پنجم | هشدارهای امام خمینی

امام خمینی و آیت الله منتظری

سید احمد خمینی در نامه معروف خود (رنجنامه) خطاب به آیت الله منتظری نکاتی را متذکر میشود. در این بخش از هشدارهای امام خمینی سخن میگوید.

رنجنامه سید احمد خمینی | بخش چهارم | مقلدین امام

رنجنامه سید احمد خمینی | مقلدین امام

سید احمد خمینی در بخشی از نامه به آقای منتظری در رابطه با مقلدین امام صحبتهایی میکند و مقلدین امام را دسته بندی میکنند

رنجنامه سید احمد خمینی | بخش دوم | هادی هاشمی

رنجنامه سید احمد خمینی | مقصر کیست

سید احمد خمینی نامه بلندی برای منتظری نوشت. در این بخش صحبتهایی درباره هادی هاشمی شده و تاثیر او در عزل قایم مقام بیان شده است

رنجنامه سید احمد خمینی | بخش اول | نامه به آیت الله منتظری

رنج نامه - منتظری و سید احمد

سید احمد خمینی نامه بلندی برای منتظری نوشت و از جفاهای او در حق امام و انقلاب میگوید. نامه ای که به رنج‌نامه سید احمد خمینی معروف است