فرقه های جدید در شیعه، شیخیه و بابیه

کتاب ایران بین دو انقلاب - شیخیه

کتاب ایران بین دو انقلاب به تاریخ معاصر ایران می پردازد. آبراهامیان، در بخشی از کتاب از فرقه های جدید در شیعه (شیخیه و بابیه) سخن میگوید.