سلبریتی ها، طرفداران، درآمد اینستاگرامی

سلبریتی | سحر زکریا | سایت چله

امروزه سلبریتی ها در دنیای مجازی بیشتر از دنیای واقعی به دنبال شهرت و در پی آن کسب درآمد هستند و اینگونه است که دست به کارهای خاص میزنند.

او فقط بازیگر است

او فقط بازیگر است

بازیگران و به طور کلی، سلبریتی ها از برد رسانه ای زیادی برخوردارند. گاهی یک بازیگر، یخاطر مخاطبین زیادی که دارد، تاثیرات زیادی بر مخاطبین خود میگذارد