او فقط بازیگر است

او فقط بازیگر است

بازیگران و به طور کلی، سلبریتی ها از برد رسانه ای زیادی برخوردارند. گاهی یک بازیگر، یخاطر مخاطبین زیادی که دارد، تاثیرات زیادی بر مخاطبین خود میگذارد