تشکیلات چیست

تشکیلات

شهید بهشتی تشکیلات را اینگونه تعریف میکند که تشکل یعنی نیروها براساس ارزشها با یکدیگر مجموعه تشکیل بدهند. مجموعه ای بر پایه ارزشهای مشخص