رنجنامه سید احمد خمینی | بخش اول | نامه به آیت الله منتظری

رنج نامه - منتظری و سید احمد

سید احمد خمینی نامه بلندی برای منتظری نوشت و از جفاهای او در حق امام و انقلاب میگوید. نامه ای که به رنج‌نامه سید احمد خمینی معروف است