رنجنامه سید احمد خمینی | بخش چهارم | مقلدین امام

رنجنامه سید احمد خمینی | مقلدین امام

سید احمد خمینی در بخشی از نامه به آقای منتظری در رابطه با مقلدین امام صحبتهایی میکند و مقلدین امام را دسته بندی میکنند