رنجنامه سید احمد خمینی | بخش دوم | هادی هاشمی

رنجنامه سید احمد خمینی | مقصر کیست

سید احمد خمینی نامه بلندی برای منتظری نوشت. در این بخش صحبتهایی درباره هادی هاشمی شده و تاثیر او در عزل قایم مقام بیان شده است