نامه اول امام زمان به شیخ مفید

نامه امام به شیخ مفید معروف به توقیع امام زمان. این نامه با محتوای رهنمودهای صاحب الامر به شیعیان خود، برای جهت دهی به آنها خطاب به شیخ مفید نوشته شده است.