عباس زراعت رفت | خداحافظ آقای وکیل

دکتر عباس زراعت

دکتر عباس زراعت، از سال 1392 تا 1400 ریاست دانشگاه کاشان را به عهده داشت. در این نوشته به اقدامات منفی ایشان در این سالها اشاره شده است.