این دنیا و این سر ما

فتح خون

آه یاران! اگر در این دنیای وارونه رسم مردانگی این است که سر بریده ی مردان را در طشت طلا نهند و به روسپیان هدیه کنند…بگذار اینچنین باشد. این دنیا و این سر ما.