غرب وحشی در هدف سخت

تحلیل فیلم هدف سخت 2 که ذات غرب وحشی را نمایان میکند. این طبیعی است که فیلمها بیش از فیلم هستند و بیانگر یک نوع تفکر در انسانها و جوامع هستند.