رنجنامه سید احمد خمینی | بخش پنجم | هشدارهای امام خمینی

امام خمینی و آیت الله منتظری

سید احمد خمینی در نامه معروف خود (رنجنامه) خطاب به آیت الله منتظری نکاتی را متذکر میشود. در این بخش از هشدارهای امام خمینی سخن میگوید.