رنجنامه سید احمد خمینی | بخش سوم | کلاه سرمان رفت

رنجنامه سید احمد خمینی | کلاه سرمان رفت

سید احمد خمینی در نامه معروف خود به آیت الله منتظری از کلاه هایی که سرشان رفت، سخن میگوید. سید احمد از لیبرالها و منافقین میگوید