تراریخته در سخن پروفسور کرمی

تراریخته در سخن پروفسور کرمی

تراریخته یکی از موضوعات نسبتا جدید در جامعه است. در این بین برخی موافق و برخی مخالف آن هستند و پروفسور کرمی از مخالفین این موضوع است.